Afd. Gezelschapsdieren
0595 44 18 00

Afd. Landbouwhuisdieren
0595 44 17 06

Afd. Paarden
06 22 84 71 63

Regelgeving Rundveehouder

VKI (Voedsel Keten Informatie):

Voordat een dier naar de slacht kan dient u als rundveehouder een VKI formulier in te vullen. Dit kan via de website van Inforund. of door te bellen met Inforund. Het VKI dient ervoor te zorgen dat er geen dieren geslacht worden die nog diergeneesmiddelen bevatten (de wachttermijn is nog niet verstreken), ziek zijn en of andere risico's vormen voor de voedselveiligheid. De verantwoordelijkheid voor het correct invullen ligt bij de veehouder. Ook moet de 1-op-1 dierenarts vermeld worden op het formulier, zodat deze bij mogelijke vragen door de NVWA benaderd kan worden. Via de NVWA kregen wij als praktijk de melding dat er nog teveel formulieren niet correct worden ingevuld. Enkele voorbeelden:

 1. Er staat geen medicatie op het formulier, terwijl de koe wel spuitplekken bevat.
 2. Het ingevulde RegNL nummer van het medicijn klopt niet/bestaat niet
 3. De toegepaste dosering/tijdsduur van behandeling van het medicijn komt niet overeen met de bijsluiter

Als rundveedierenartsen willen we graag benadrukken dat u het VKI formulier naar eer en geweten in moet vullen. Om even bij de voorbeelden te blijven:

 1. In geval van een spuitplek is het eigenlijk heel logisch dat de NVWA contact met u en met ons op zal nemen en daarmee het slachtproces stil komt te liggen. In de meeste gevallen betreft het een onschuldige injectie met een medicijn, waar geen wachttijd op zit. In dat geval kunt u dit rustig melden en krijgen wij en u geen onnodige telefoontjes.
 2. De NVWA constateerde dat in veel gevallen de RegNL nummers van de ingevulde medicijnen niet kloppen. Dit heeft er alles mee te maken dat u als veehouder de medicatie veelal invoert in uw management systeem. Hierin heeft u de standaard behandelingen met de bijbehorende medicijnen ingevoerd. Let op: de toegepaste medicijnen in het managementprogramma komen lang niet altijd overeen met de daadwerkelijk toegepaste middelen. Als voorbeeld zijn er verschillende typen diatrim geregistreerd. Wachttijden worden door de jaren heen aangepast, echter dit wordt niet altijd in het managementsysteem aangepast. Als voorbeeld is de wachttijd vlees van Neopen aangepast van 56 naar 89 dagen. Ons advies: Controleer een paar keer per jaar of de behandelplannen in uw managementsysteem overeen komen met het BBP dat we jaarlijks met u opstellen.
 3. In geval van een afwijkende dosering/tijdsuur van behandeling van het medicijn zal daarmee ook de wachttijd veranderen. In dit geval gaat het om off-label gebruik, waarbij de wachttijd verandert naar 7 dagen voor de melk en 28 dagen voor het vlees. Ook dit heeft gevolgen voor het moment waarop u een koe naar de slacht mag doen.

Regelgeving voor u als melk-/rundveehouder:

Elke veehouder met 5 of meer runderen moet een 1-op-1 contract met een geborgde rundveedierenarts van een dierenartsenpraktijk hebben. Deze is in principe onbeperkt geldig maar kan te allen tijde opgezegd worden. Bij wisseling (zowel binnen als buiten de dierenartsenpraktijk) naar een andere geborgde rundveedierenarts moet het bedrijfsdossier van het afgelopen jaar meegaan naar de volgende dierenarts. De volgende dierenarts is verantwoordelijk voor het opvragen hiervan bij de "oude” dierenarts. 

Vanaf januari 2012 is het voor elk bedrijf met 5 of meer runderen verplicht een Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en een Bedrijfsbehandelplan (BBP) te hebben. Beide plannen zijn slecht 12 maanden geldig en moeten vervolgens geëvalueerd en herzien worden. Het BGP & BBP moet aan verschillende eisen voldoen. Om u hier een idee van te geven kunt u op de volgende link klikken: SGD Besluit Minimumeisen BGP & BBP.pdf

Vernieuwen van het BGP & BBP:

Ieder jaar dient het Bedrijfsgezondheidsplan & Bedrijfsbehandelplan opnieuw geupdate en geëvalueerd te worden. Qua regelgeving is de veehouder hier zelf verantwoordelijk voor. Om het maken van het bedrijfsgezondheidsplan te vergemakkelijken kunt u het volgende document bekijken en invullen als voorbereiding: Veehouder_invulversie_BGP_kengetallen.doc

Controle: De onafhankelijke beoordeling van het melkveebedrijf gebeurd door Qlip, voor jongvee/vleesvee geldt een contract met of IKB-Rund of Qrund. De veehouder moet zichzelf bij één van de genoemde kwaliteitssystemen aanmelden. Als dit niet is gebeurd mag u vanaf juni 2013 geen dieren meer voor de slacht aanbieden, u krijgt dan namelijk geen VKI formulier meer. Voor melkveehouders die leveren aan FrieslandCampina is het niet op tijd (binnen 1 maand na de verloopdatum) “vernieuwen” van het BGP & BBP een zogenaamd “hard punt” en heeft daarmee dus consequenties. 

Verantwoordelijkheid Veehouder:

 • Het opstellen van een 1-op-1 overeenkomst met een Geborgde Rundveedierenarts
 • Het kunnen overleggen van een actueel bedrijfsdossier
 • Het tijdig plannen van bedrijfsbezoeken door een Geborgde Rundveedierenarts
 • Het behandelen van zijn dieren volgens het advies van de dierenarts middels visites & BBP
 • Het treffen van preventieve maatregelen

Regelgeving voor ons als Geborgde Rundveedierenartsen:

Het SGD staat voor de Stichting Geborgde Dierenarts. Voor specfiek rundvee is de stichting in het leven geroepen om op een maatschappelijk verantwoorde manier om te gaan met rundveegezondheid. Om dit voldoende te borgen is door het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts het Reglement “Geborgde Rundveedierenarts” opgesteld. Dit betekent dat alleen geborgde rundveedierenartsen zich bezig mogen houden met de gezondheidszorg van rundvee.

Onderdelen hiervan zijn:

 • Het 1-op-1 contract met de rundveehouders
 • Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)
 • Bedrijfsbehandelplan (BBP)
 • Inhoudelijke beoordeling 

Controle: 

 • Een jaarlijkse onafhankelijke beoordeling en certificatie van de “Geborgde rundveedierenarts” door VERIN. Een belangrijk onderdeel, naast allerlei administratieve zaken, is het voorschrijfgedrag van medicatie en de specifieke onderbouwing daarvan.
 • Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (Inhoudelijke beoordelingen van de in onze praktijk opgestelde BGP's)
 • Inhoudelijke toetsing opstellen van het Periodiek Bedrijfs Bezoek (PBB)

Verantwoordelijkheid Dierenarts:

 • Inhoudelijke input leveren aan het bedrijfsdossier d.m.v. visites, logboeken & diagnostiek
 • Inhoudelijk opstellen van het BBP
 • Inhoudelijk opstellen van het BGP (met daarin oog voor preventieve maatregelen)

Algemene voorwaarden:

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

 

Laatst aangepast op maandag, 03 juli 2017 09:01

Adresgegevens

Hoofdlocatie Winsum
Lombok 27
9951 SC Winsum (Groningen)

Dependance Leens
Valge 1
9965 PD Leens

Privacy statement